COVID

Legislativní podmínky účasti na florbalovém kempu.

TESTOVÁNÍ

Pro účast na KEMPU bude letos potřeba negativní test na koronavirus. Akceptovány jsou PCR testy, které nejsou starší než 7 dní od data odjezdu na kemp, a antigenní testy ne starší 72 hodin.

Dobrovolné preventivní testování

Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat testovat antigenním testem jednou za 7 dní, PCR testem dvakrát do měsíce. U antigenních testů se počítají odběry provedené poskytovatelem zdravotních služeb. Na hrazený test má nárok i očkovaná osoba nebo osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a je v ochranné lhůtě 180 dnů po prvním pozitivním testu.

Lékařský posudek

Zdravotní způsobilost dítěte k účasti na zotavovací akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška o zotavovacích akcích, platnost posudku je dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Potvrzení o bezinfekčnosti

Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví, které dokládá pořádající osobě zotavovací akce dítě, se v souvislosti s epidemiologickou situací doporučuje požadovat od všech U dětí potvrzuje informace o bezinfekčnosti písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce, event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se uvádí:

  1. že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu atd.,
  2. ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Legislativní rámec

Zotavovací akce pro děti a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o zotavovacích akcích“).